Ke stažení ve formátu PDF

Všeobecné obchodní podmínky

 

SKLÁŘSKÉ STROJE ZNOJMO, s.r.o.

se sídlem Hlavní 136/34, Přímětice, 669 04 Znojmo, IČ: 49974297

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13866

 

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Preambule
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst.1 zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, tj. obchodní společnosti SKLÁŘSKÉ STROJE ZNOJMO, s.r.o., se sídlem Hlavní 136/34, Přímětice, 669 04 Znojmo, IČ: 49974297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13866 v postavení dodavatele a třetích subjektů v postavení odběratele, při výkonu podnikatelské činnosti dodavatele, a to na základě smlouvy o dílo (dále také „SOD“) nebo kupní smlouvy (dále také „KS“), v níž došlo k odkazu na tyto VOP.
  2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Odběratel uzavřením smlouvy potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě uzavření smlouvy. VOP a veškeré Smlouvy jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  3. Kopii VOP obdrží odběratel jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obdrží odběratel při převzetí předmětu smlouvy.
  4. Odchylná písemná ujednání uvedená v SOD, KS nebo jejich přílohách mají přednost před ustanoveními těchto VOP. Pokud však není v SOD, KS nebo jejich přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo pokud platnost některých ustanovení VOP není SOD, KS nebo jejich přílohou vyloučena nebo jinak modifikována, pak platí pro ostatní vzájemné vztahy smluvních stran tyto VOP.
  5. Každou změnu VOP oznámí dodavatel odběrateli nejpozději jeden měsíc přede dnem, kdy má tato změna nabýt účinnosti, a to písemně, e-mailem nebo vyvěšením na internetových stránkách dodavatele. Odběratel je oprávněn nejpozději 14 dnů přede dnem nabytí účinnosti změny VOP změnu odmítnout a smlouvu vypovědět s výpovědní dobou v délce 14 dnů ode dne doručení výpovědi dodavateli. Pokud odběratel změnu neodmítne do dne stanoveného výše, platí, že se změnou VOP souhlasí. Na tento důsledek dodavatel odběratele v oznámení o změně VOP zvláště upozorní. Ke změnám VOP dodavatel přistoupí vždy jen v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu.
  6. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP, případně smlouvou uzavřenou mezi obchodní společností SKLÁŘSKÉ STROJE ZNOJMO, s.r.o. a odběratelem se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a souvisejícími právními předpisy.
  7. Smlouvy a vztahy na jejich základě vzniklé, včetně vztahů vzniklých porušením smlouvy a včetně mimosmluvních závazků, se řídí právním řádem České republiky (volba rozhodného práva). Případné spory plynoucí ze SOD nebo KS a vztahů na jejich základě vzniklých, včetně souvisejících mimosmluvních závazků a včetně vztahů vzniklých porušením smlouvy, budou řešeny příslušným soudem, v jehož obvodu má sídlo dodavatel.
 2. Definice a výklad pojmů
  1. Ustanovení těchto VOP o dodavateli se použijí přiměřeně na prodávajícího a zhotovitele.
  2. Ustanovení těchto VOP o odběrateli se použijí přiměřeně na kupujícího a objednatele.
  3. Ustanovení těchto VOP o smlouvě se použijí přiměřeně na KS a SOD.
 3. Uzavření smlouvy
  1. Odběratel je oprávněn doručit dodavateli závaznou objednávku. Ze závazné objednávky musí být zřejmý úmysl odběratele uzavřít smlouvu a vůle odběratele být vázán smlouvou v případě přijetí závazné objednávky ze strany dodavatele. Závazná objednávka musí obsahovat alespoň:
   1. identifikaci odběratele (název /jméno a příjmení, IČ , DIČ, sídlo, email, telefon, bankovní spojení, označení oprávnění jednat za odběratele),
   2. předmět smlouvy v požadovaném množství,
   3. požadovaný termín a místo dodání,
   4. způsob dopravy,
   5. předpokládanou cenu,
   6. formu úhrady ceny,
   7. v případě písemné objednávky musí být přiložen podpis oprávněné osoby jednat za odběratele,každá závazná objednávka musí být dodavateli doručena písemně nebo elektronicky (, případně předána dodavateli osobně, přičemž dodavatel tuto závaznou objednávku potvrdí.
  2. V případě, že závazná objednávka nemá všechny náležitosti ve smyslu odst. 1 tohoto článku VOP, ale bude na základě ní plněno, nemůže se odběratel dovolávat neplatnosti objednávky a následně neplatnosti závazkového vztahu.
  3. V případě, že je dodavateli doručena závazná objednávka dle odst. 1 tohoto článku VOP a ze které bude vyplývat vůle odběratele být smlouvou vázán, považuje se tato závazná objednávka za návrh na uzavření smlouvy ze strany odběratele ve smyslu § 1731 a § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Návrh na uzavření smlouvy ze strany odběratele je pro odběratele závazný.
  4. Dodavatel se zavazuje potvrdit odběrateli nejpozději do 5 pracovních dní od doručení závazné objednávky dle odst. 1 tohoto článku VOP přijetí závazné objednávky z jeho strany (poštou, emailem), případně odběratele informovat o tom, že jeho závaznou objednávku nepřijímá. Závazná objednávka se považuje za přijatou dodavatelem okamžikem potvrzení závazné objednávky ze strany dodavatele odběrateli.
  5. Přijetí závazné objednávky dodavatel potvrdí tak, že odběrateli vystaví potvrzení objednávky, v němž bude uveden předmět smlouvy, cena, místo a termín dodání, způsob dopravy a forma úhrady ceny. Odběratel má právo do 24 hodin od obdržení potvrzení objednávky podat dodavateli písemně návrh na změnu objednávky nebo na její zrušení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je smlouva mezi oběma stranami uzavřena, a to v té podobě, jak je uvedeno v potvrzení objednávky vystavené dodavatelem.
  6. V případě návrhu odběratele na změnu objednávky dodavatel odběrateli znovu vystaví potvrzení objednávky, v němž zapracuje případné změny v objednávce. Smlouva je pak uzavřena okamžikem, kdy potvrzení objednávky obdrží odběratel a to v té podobě, jak je uvedeno v pozdějším potvrzení objednávky.
  7. Za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splnění dodavatelem.
  8. Odběratel je dále oprávněn u dodavatele poptat předmět plnění. Na základě poptávky - objednávky odběratele vyhotoví dodavatel cenovou kalkulaci, která je návrhem na uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy odběratel tento návrh přijme připojením svého podpisu a doručí přijatý návrh dodavateli. Přijetí nabídky s dodatkem, nebo odchylkou se vylučuje. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy dojde k písemnému doručení (poštou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem) podepsané smlouvy odběratelem dodavateli. Odběratel je povinen nejpozději do 5 pracovních dní od doručení návrhu na uzavření smlouvy tento návrh potvrdit, případně jej odmítnout a o tomto informovat dodavatele. Nedojde-li nejpozději do 7 pracovních dní k přijetí návrhu na uzavření smlouvy ze strany odběratele, má se za to, že odběratel tento návrh nepřijímá a nabídku odmítá.
  9. Za potvrzení objednávky lze považovat i zaslání dokumentu s názvem smlouva o dílo nebo kupní smlouva dodavatelem. V takovém případě je smlouva uzavřena okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Závazná objednávka se pak stává podkladem pro uzavření smlouvy a tvoří přílohu smlouvy.
  10. Vzniklou smlouvu a všechny její dohodnuté náležitosti lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran, nebo na základě zákonných důvodů.
  11. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, služba, cena, předpokládané náklady na dopravu) požádat odběratele o dodatečné potvrzení objednávky, (například písemně či telefonicky).
  12. Odběratel bere na vědomí, že dodavatel není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem, či opakovaně porušili své povinnosti vůči dodavateli.
  13. Odběratel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové
  14. připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí odběratel sám.
 4. Předmět plnění
  1. Předmět plnění je specifikován ve smlouvě uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem, resp. v potvrzení závazné objednávky či upravené závazné objednávky dodavatelem, či cenové kalkulaci.
 5. Cena a platební podmínky
  1. Odběratel je povinen řádně a včas hradit cenu, která je stanovena v cenové kalkulaci, potvrzení objednávky, či ve smlouvě, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, přičemž k ní bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši. Cena je uvedena bez nákladů spojených s balením předmětu plnění a jeho přepravou (dále jen „náklady spojené s dodáním předmětu plnění“), které budou připočteny v závislosti na zvoleném typu dodání do místa určení, tyto náklady budou odběrateli účtovány samostatně.
  2. Cenu předmětu plnění a případné náklady spojené s dodáním předmětu plnění může odběratel uhradit dodavateli následujícími způsoby (dodavatel akceptuje následující platební podmínky):
   1. platba v hotovosti na závodech dodavatele a to pouze po předchozí dohodě smluvních stran,
   2. platba předem na základě pro forma (zálohové) faktury,
   3. platba na fakturu se splatností, a to pouze po předchozí dohodě smluvních stran.
  3. Cena zůstává v platnosti po dobu účinnosti nabídky na uzavření smlouvy. Cena je platná při stabilním kurzu CZK vůči volně směnitelným měnám. V případě pohybu kurzu o více než 3% si dodavatel vyhrazuje právo na promítnutí pohybu kurzu do ceny. Tímto není omezena možnost dodavatel uzavřít smlouvu za individuálně ujednaných podmínek.
  4. V případě platby v hotovosti je cena předmětu plnění, a případné náklady spojené s dodáním předmětu plnění, splatná při převzetí. V případě bezhotovostní platby je cena předmětu plnění, a případné náklady spojené s dodáním předmětu plnění, splatná do 30 dnů od převzetí předmětu plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
  5. V případě bezhotovostní platby je odběratel povinen uhrazovat cenu předmětu plnění společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek odběratele uhradit cenu předmětu plnění, a případné náklady spojené s dodáním předmětu plnění, splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.
  6. Dodavatel je oprávněn po odběrateli požadovat uhrazení zálohy sjednané ceny, přičemž na tuto zálohu dodavatel vystaví pro forma (zálohovou) fakturu, jakožto výzvu k platbě předem. Po uhrazení pro forma faktury odběratelem je závazná objednávka odběratele dodavatelem neprodleně vyřizována. Dodavatel není povinen plnit před zaplacením zálohy odběratelem.
  7. Dohodnou-li se smluvní strany, že cena předmětu plnění dle smlouvy bude odběratelem dodavateli hrazena na základě faktury vystavené dodavatelem, je odběratel povinen uhradit cenu předmětu plnění vždy v termínu splatnosti uvedeném na faktuře formou bezhotovostního převodu na bankovní účet dodavatele uvedený ve smlouvě nebo hotově. Faktura – daňový doklad bude obsahovat mimo jiné následující údaje: označení dodavatele a odběratele, specifikace předmětu plnění, datum vystavení dokladu, datum splatnosti ceny předmětu plnění, výši ceny předmětu plnění a podpis oprávněné osoby za dodavatele. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. V pochybnostech se má za to, že odběratel fakturu obdržel třetí den po dodání předmětu plnění. Vystavená faktura slouží zároveň jako dodací list a prokazuje dodání předmětu plnění odběrateli, v případě zásilky potvrzuje její vypravení.
  8. Veškerá plnění, která dodavatel obdrží od odběratele, se započítávají nejprve na úrok z prodlení, následně na cenu předmětu plnění a dále pak na úplatu z prodloužené splatnosti, nedohodnou-li se strany jinak.
  9. Odběratel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu dodavatele provést jednostranné započtení pohledávky, kterou má za dodavatelem z jakéhokoliv titulu. Takové započtení pohledávky by bylo vůči dodavateli neúčinné
 6. Práva a povinnosti stran kupní smlouvy
  1. Povinností prodávajícího je odevzdat kupujícímu objednané zboží v dohodnutém místě a čase plnění, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva ke zboží.
  2. Prodávající odevzdá kupujícímu zboží (předmět koupě) v ujednaném druhu, množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.
  3. Dodá-li prodávající větší množství zboží, než bylo ujednáno, je KS uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
  4. Povinností kupujícího je zaplatit kupní cenu za objednané zboží a objednané zboží řádně a včas převzít.
 7. Místo plnění, přeprava a dodání věci
  1. Nebude-li dohodnuto jinak, je místem plnění sídlo dodavatele. Pokud je místem plnění místo jiné než sídlo dodavatele, jdou náklady k tíži odběratele. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku odběratele, nese odběratel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Dodavatel je povinen dodat předmět plnění v termínu sjednaném smlouvou. Dodavatel je oprávněn dodat předmět plnění před tímto termínem nebo po částech, je však povinen o tom informovat odběratele v přiměřené lhůtě předem.
  3. Odběratel je povinen převzít i dílčí dodávky předmětu plnění, je-li to s ohledem na jeho povahu možné. V případě, že odběratel odmítne převzít řádně dodaný předmět plnění, je povinen uhradit dodavateli veškeré náklady mu vzniklé s daným obchodním případem (tj. především přepravné, balné, náklady na vrácení věci apod.)
  4. V případě, že je z důvodů na straně odběratele nutno předmět plnění doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je odběratel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním předmětu plnění, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  5. Předmět plnění je dodán okamžikem, kdy odběratel převezme předmět plnění v sídle nebo provozovně dodavatele, nedohodnou-li se strany jinak. Má-li být předmět plnění přepravován, dojde k předání předmětu plnění odběrateli okamžikem předání předmětu plnění prvnímu dopravci k přepravě. Odběratel je povinen při převzetí předmětu plnění potvrdit dodací list, v němž potvrdí převzetí předmětu plnění v kvalitě a množství tam uvedeném. Nepotvrdí-li odběratel bez závažného důvodu dodací list a předmět plnění přesto převezme, platí, že předmět plnění byl řádně dodán.
 1. Přechod nebezpečí škody a odpovědnost za vady
  1. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na odběratele předáním předmětu plnění. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na odběratele také tehdy, nepřevezme-li odběratel předmět plnění, ačkoli byl předmět plnění připraven k předání ze strany dodavatele, nebo mu bylo umožněno s předmětem plnění nakládat.
  2. Dodavatel neodpovídá za škody na předmětu plnění vzniklé při jeho dopravě. Při převzetí předmětu plnění od přepravce je odběratel povinen zkontrolovat neporušenost obalů předmětu plnění a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí odběratel zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu odběratel stvrzuje, že obal zásilky obsahující předmět plnění byl neporušen.
  3. Škoda na předmětu plnění vzniklá po přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění na odběratele nemá vliv na jeho povinnost zaplatit ujednanou cenu, ledaže způsobil škodu dodavatel porušením své povinnosti.
  4. Není-li ujednáno, jak má být předmět plnění zabalen, zabalí dodavatel předmět plnění podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování předmětu plnění a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří dodavatel předmět plnění pro přepravu.
  5. Prodlením odběratele s převzetím předmětu plnění vzniká dodavateli právo předmět plnění po předchozím upozornění na účet odběratele vhodným způsobem prodat poté, co odběrateli poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li odběratel s úhradou sjednané ceny, kterou je předání předmětu plnění podmíněno.
  6. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
  7. Dodavatel je povinen dodat předmět plnění v požadovaném množství, jakosti, balení a provedení ve stanovených dodacích termínech. Dodavatel prohlašuje, že předmět plnění splňuje veškeré technické, právní, bezpečnostní a jiné normy a vyhovuje všem obecně závazným právním předpisům.
  8. Předmět plnění je vadný, nemá-li vlastnosti stanovené smlouvou nebo vlastnosti obvyklé. Za vadu předmětu plnění se nepovažuje obvyklý barevný rozdíl či rozdíl struktury materiálu apod.
  9. Práva z vadného plnění se nepoužijí u předmětu plnění dodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, kterou odběratel sám způsobil, na opotřebení předmětu plnění způsobené jeho obvyklým či chybným užíváním, u použitého předmětu plnění na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou předmět plnění měl při převzetí odběratelem, nebo vyplývá-li to z povahy předmětu plnění.
  10. Odběratel je povinen prohlédnout předmět plnění neprodleně co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění. Při osobním odběru předmětu plnění je odběratel povinen prohlédnout předmět plnění neprodleně při jeho převzetí. Zjistí-li u předmětu plnění vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě odběru předmětu plnění dodavateli neprodleně oznámit. Při dodání předmětu plnění odběrateli prostřednictvím dopravce je odběratel povinen uplatnit nároky z vad množství a druhu prodávaného předmětu plnění nejpozději do 3, slovy tří pracovních dnů od předání předmětu plnění dopravcem. Odběratel je povinen nárok z vad ve stanovené lhůtě uplatnit u dodavatele písemně a musí v něm být uvedeno, jakým způsobem se vada projevuje a jaký nárok z odpovědnosti za vady odběratel požaduje.
  11. Dodavatel se k oznámení odběratele o vadě vyjádří ve lhůtě 30, slovy třicet dnů od doručení oznámení. V případě neoprávněné reklamace bude odběrateli účtována náhrada vzniklých nákladů dodavatele. Neoprávněnost reklamace dodavatel doloží písemným stanoviskem, případně zamítnutím takové reklamace.
  12. Neoznámí-li odběratel vadu předmětu plnění včas, soud mu práva z vadného plnění nepřizná.
  13. Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé z chybně sdělených údajů popř. z jiných odběratelem nesdělených údajů, které jsou pro řádné splnění nezbytné.
  14. Dokud odběratel neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může dodavatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může dodavatel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním chybějící věci.
 2. Trvání smlouvy a její ukončení
  1. Dodání předmětu plnění může dodavatel přerušit v případě, že:
   1. odběratel neplní řádně povinnosti stanovené smlouvou a těmito VOP, zejména je v prodlení s úhradou ceny či jiné platby dle smlouvy a VOP,
   2. vznikne překážka na straně dodavatele, která znemožňuje dodání předmětu plnění stanovené smlouvou a jejíž vznik dodavatel i při vynaložení veškeré péče nemohl rozumně předpokládat před uzavřením smlouvy.
  2. Dodavatel je oprávněn od smlouvy, či její části bez dalšího odstoupit v případech stanovených zákonem, jakož i v případě, že:
   1. na majetek odběratele byl prohlášen konkurs, schválena reorganizace, nebo byla zahájena jakákoliv jiná forma insolvenčního řízení nebo odběratel vstoupil do likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění smlouvy, podle platných předpisů, případně byly zahájeny úkony, které nasvědčují zahájení jakékoliv formy insolvenčního řízení či likvidace. O této skutečnosti je odběratel povinen neprodleně podat dodavateli informaci,
  3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, musí být doručeno druhé smluvní straně a je účinné dnem doručení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení, případně nároku na náhradu škody, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Odstoupením od smlouvy nebo zánikem práv a povinností ze smlouvy vyplývajících nevzniká smluvním stranám povinnost vrátit uhrazené smluvní pokuty či úroky z prodlení, na něž smluvním stranám vznikl nárok v době účinnosti smlouvy.
  4. Odstoupí-li dodavatel od smlouvy z důvodů porušení povinností ze strany odběratele, má dodavatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10% z ceny předmětu plnění. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy dodavatele adresované odběrateli.
 3. Sankce ze smluv
  1. V případě prodlení odběratele s úhradou ceny předmětu plnění nebo její zálohy, je-li požadována, je odběratel povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny předmětu plnění včetně DPH za každý den  prodlení.
  2. V případě prodlení odběratele s úhradou ceny předmětu plnění nebo její zálohy delším než 30 ( slovy třicet) dní, stávají se 31.(slovy třicátý první) den splatné veškeré dosud nesplatné pohledávky dodavatele za odběratelem pokud není v konkrétním případě dohodnuto jinak.
  3. V případě, že se odběratel dostane do platební neschopnosti, tj. že má více (nejméně dva) věřitelů, má peněžité závazky déle jak 30 dnů po lhůtě splatnosti a není schopen tyto závazky plnit, stávají se všechny dosud nesplatné pohledávky dodavatele za odběratelem splatnými, a to v den, kdy se dodavatel o této platební neschopnosti dozvěděl. Dodavatel je v tomto případě oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy.
  4. V případě prodlení odběratele s úhradou ceny předmětu plnění nebo její zálohy delší než 10 ( slovy deset) dní, je dodavatel oprávněn s okamžitou platností zastavit dodávky předmětu plnění, a to i v případě již dříve uzavřených smluv. Neplnění dodávek dle předcházející věty není porušením smlouvy a dodavatel nenese odpovědnost za případné újmy tím způsobené. O dobu prodlení s placením ceny předmětu plnění nebo její zálohy se automaticky prodlužuje termín dodání zastavené dodávky předmětu plnění.
  5. V případě prodlení odběratele s převzetím předmětu plnění, vyzve dodavatel odběratele k odběru předmětu plnění. Současně je odběratel povinen na základě vystavené faktury uhradit dodavateli skladné ve výši 0,1 % z hodnoty neodebraného předmětu plnění za každý započatý den prodlení, a to až do výše 100% z ceny předmětu plnění. Nárok dodavatele na náhradu škody tím není dotčen.
 4. Neplnění závazků
  1. Žádná ze smluvních stran nebude odpovědná za porušení svých povinností, pokud v jejich plnění brání případ vyšší moci. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovaly jakoukoli škodu způsobenou případem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či událost mimo kontrolu smluvních stran, jež kterékoli z nich brání v plnění jakýchkoli jejích závazků vyplývajících ze smlouvy, nebyla zapříčiněna chybou nebo nedbalostí na jejich straně a prokáže se, že ji nelze překonat ani s vynaložením veškeré řádné péče. Jako případ vyšší moci nelze uplatňovat vady zařízení či materiálů nebo prodlení při jejich zajištění (pokud nebyly způsobeny případem vyšší moci), pracovní spory, stávky ani finanční obtíže.
  2. Smluvní strana dotčená případem vyšší moci neprodleně vyrozumí písemně druhou smluvní stranu a uvede povahu příslušné události, pravděpodobnou délku trvání a předpokládané důsledky.
 5. Povinnost mlčenlivosti
  1. Smluvní strany se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti vyplývající z uzavřené smlouvy, a to zejména o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství a důvěrné informace. Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Za důvěrné informace smluvní strany považují zejména písemné dokumenty a podklady předané na základě této smlouvy a rovněž obsah této smlouvy.
  2. Smluvní strany se dohodly, že u všech informací, které se vzájemně dozví při plnění svých závazků ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, se předpokládá, že jsou důvěrné, pokud nejsou obchodním tajemstvím.
  3. Smluvní strany jsou povinny seznámit s povinností mlčenlivosti dle této smlouvy všechny své zaměstnance a rovněž případné subdodavatele a jejich zaměstnance, kteří budou mít přístup k důvěrným informacím nebo do provozoven smluvní strany.
  4. Za porušení obchodního tajemství a důvěrných informací je kvalifikováno jednání, jímž jedna smluvní strana jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství či důvěrné informace získané při své činnosti od druhé smluvní strany, pokud je to v rozporu se zájmy druhé smluvní strany, a učiní tak bez jejího souhlasu. Porušením povinnosti mlčenlivosti není jednání v souladu s těmito VOP, či smlouvou.
  5. Touto povinností mlčenlivosti jsou smluvní strany vázány po dobu trvání skutečností zakládajících tuto povinnost mlčenlivosti, pokud nebudou mlčenlivosti zproštěny nebo se nestanou dané informace veřejně dostupnými.
  6. V případě, že dojde k porušení povinnosti mlčenlivosti, má strana, která byla porušením této povinnosti dotčena nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každý jednotlivý případ. Smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu dotčené smluvní strany. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
 6. Ochrana osobních údajů
  1. Ochrana osobních údajů odběratele, který je fyzickou osobou, se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
  2. Odběratel tímto uděluje souhlas dodavateli, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, zejména souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení / název, adresa bydliště / sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Odběratel souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení odběrateli.
  4. Odběratel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů odběratele může dodavatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících předmět plnění nebudou osobní údaje odběratele bez předchozího souhlasu odběratele předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem po dobu nezbytně nutnou vyplývající ze smlouvy.
  7. Odběratel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8. V případě, že by se odběratel domníval, že dodavatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života odběratele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požádat dodavatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
   2. požadovat, aby dodavatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost odběratele podle předchozí věty shledána oprávněnou, dodavatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li dodavatel nebo zpracovatel žádosti, má odběratel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění odběratele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  9. Požádá-li odběratel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat. Dodavatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 7. Doručování
  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena v písemné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele) nebo elektronicky.
  2. Není-li v konkrétní smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3. dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra i osobně. Při doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu. Písemnosti se zasílají na adresu elektronické pošty uvedenou v konkrétní smlouvě, či objednávce, případně na jiné adresy sdělené druhé smluvní straně.

                                                            

SPECIÁLNÍ ČÁST – SMLOUVA O DÍLO

 1. Předmět plnění SOD
  1. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení a montáži díla využívat všech dostupných znalostí k tomu, aby zhotovené dílo plnilo sjednanou funkci v plném rozsahu. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně.
  2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané v SOD, jinak v době přiměřené, s přihlédnutím k povaze díla. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, zhotovené dílo v souladu se SOD převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
 2. Cena díla
  1. Cena díla je určena dohodou mluvních stran a je uvedena v SOD, resp. v objednávce, či závazné objednávce či upravené závazné objednávce objednatele potvrzené zhotovitelem, případně v cenové kalkulaci.
  2. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli provedením díla. Je-li však dílo prováděno po částech, vystaví zhotovitel částečnou fakturu po provedení každé části díla.
  3. V případě, že zhotovitel zjistí existenci závad většího rozsahu, než jakou smluvní strany při uzavírání SOD předpokládaly, je zhotovitel povinen na toto objednatele upozornit a sdělit mu rozsah těchto potřebných změn spolu s oznámením, jak se změní cena díla za tyto opravy. Objednatel je povinen se ke změně díla a změně ceny za provedení díla ve smyslu předchozí věty písemně vyjádřit, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne sdělení změny rozsahu díla a ceny díla. Nevyjádří-li se objednatel ve lhůtě shora uvedené, má se za to, že se změnou rozsahu díla souhlasí a zavazuje se zaplatit novou cenu, jíž mu zhotovitel sdělil.
  4. Dohodnou-li se strany po uzavření SOD na omezení rozsahu díla, je objednatel povinen zaplatit cenu přiměřeně sníženou; dohodnou-li se smluvní strany po uzavření SOD na rozšíření díla, je objednatel povinen zaplatit cenu přiměřeně zvýšenou.
 3. Provedení a předání díla
  1. Zhotovitel provádí dílo s potřebnou péčí a vychází z dostupných výrobních či technologických postupů, a konstrukčních řešení.
  2. Zhotovitel může pověřit provedením díla jinou osobu, jestliže ze SOD nebo z povahy díla nevyplývá něco jiného. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel stejnou odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
  3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo zhotovené v rozsahu a kvalitě dohodnuté v SOD, a to v místě dohodnutém SOD, jinak v místě provádění díla.
  4. Věci, které má objednatel podle SOD opatřit k provedení díla (dále jen jako „věci“), je objednatel povinen předat zhotoviteli v takovém stavu, aby bylo možné dílo provést řádně a včas a v době určené v SOD, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření SOD. Neopatří-li objednatel věci včas, může mu zhotovitel poskytnout přiměřenou lhůtu a po jejím marném uplynutí může zhotovitel sám opatřit věci na účet objednatele. Objednatel je povinen uhradit cenu takto opatřených věcí a účelné náklady spojené s jejich obstaráním bez zbytečného odkladu poté, kdy jej o to zhotovitel požádá, v opačném případě odpovídá zhotoviteli za škodu tím vzniklou.
  5. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli řádné splnění závazku dle SOD, resp. osobně popř. prostřednictvím zmocněné osoby převzít dílo.
  6. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé z chybně sdělených údajů, příp. z jiných objednatelem nesdělených údajů, které jsou pro řádné zhotovení díla nezbytné.
  7. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel přeruší činnost na provádění díla až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak učinil v písemné formě. Pokračuje-li zhotovitel v provádění díla i na základě předaných nevhodných věcí nebo nevhodného příkazu, nemá objednatel práva z vad díla vzniklých pro nevhodnost věci nebo příkazu a zhotovitel neodpovídá za nemožnost dokončení díla. Lhůta stanovená k dokončení díla se prodlužuje o lhůtu o dobu přerušením vyvolanou.
  8. Vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla. Tyto vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla, nebude-li dohodnuto jinak.
  9. Dílo se předává na základě předávacího protokolu (dále jen jako „předávací protokol“). Dílo předává zhotovitel nebo jím pověřená osoba. Veškeré případně zjištěné nedostatky a připomínky obou smluvních stran musí být uvedeny do předávacího protokolu, konkrétně se zpravidla uvádějí do kolonky „poznámky“, spolu se způsobem a termínem jejich odstranění. Dílo se považuje za předané podpisem předávacího protokolu objednatelem. Stejně tak se dílo považuje za předané v případě, kdy se objednatel v dohodnutém termínu a čase k převzetí díla nedostaví, případně pokud bezvadné dílo, tím se rozumí i dílo mající nepodstatné vady, odmítne převzít. Za nepodstatné vady jsou pro účely SOD a těchto VOP považovány takové vady, které nemají vliv na funkci díla.
  10. Termín plnění je určen dohodou smluvních stran a je uveden v SOD. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem plnění. Zhotovitel oznámí bez zbytečného odkladu objednateli dokončení díla a vyzve jej k převzetí díla. Objednatel je povinen dílo převzít do 5 dnů od oznámení dokončení díla ze strany zhotovitele. V případě, že objednatel se bez předchozí omluvy nedostaví k převzetí díla nebo v případě, že objednatel bezdůvodně odmítne převzít dílo, má se za to, že 5. (pátý) den po oznámení o dokončení díla bylo dílo řádně a včas předáno.
  11. Zhotovitel je oprávněn v případě neočekávané události jednostranně změnit termín dodání, a to maximálně o 14 dnů. Zhotovitel je povinen takovou změnu oznámit objednateli, a to nejméně 5 dní přede dnem smluveného termínu dodání. V takovém případě není zhotovitel v prodlení s předáním díla a objednateli nenáleží žádná práva z vadného plnění.
  12. Pokud objednatel brání zhotoviteli ve splnění jeho závazku a neposkytuje mu potřebnou součinnost, upozorní zhotovitel na tuto skutečnost objednatele a vyzve jej (písemně, emailem, příp. telefonicky), aby ve lhůtě 3 dnů ode dne vyzvání odstranil překážky bránící provedení díla. Pokud objednatel v této lhůtě překážku neodstraní a neumožní zhotoviteli dokončit dílo, je zhotovitel oprávněn od SOD odstoupit a současně má nárok na zaplacení ceny díla. O dobu překážky se prodlužuje doba provedení díla.

 

 

ZÁVĚREČNÁ ČÁST

 1. Zasílání obchodních sdělení
  1. Odběratel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem dodavatele na elektronickou adresu odběratele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu odběratele.
 1. Závěrečná ustanovení
  1. Smluvní strany jsou v zájmu naplnění smlouvy povinny vzájemně spolupracovat a obezřetně postupovat v souladu se svými oprávněnými zájmy. Jsou povinny se navzájem informovat o všech důležitých okolnostech týkajících se realizace smlouvy a na žádost druhé strany neprodleně podat vysvětlení. Obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých běžných možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty nebo rizika, vyplývající z činností spojených s plněním smluvních vztahů nebo použitím výrobků. Každá ze smluvních stran důsledně zajistí dodržování důvěrnosti obchodních informací, které mezi nimi v důsledku plnění této smlouvy vznikly.
  2. Odběratel je povinen oznámit dodavateli jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti.
  3. Smlouva je v celém rozsahu závazná i pro právní nástupce smluvních stran nebo i jinou třetí osobu (postupníka). Dodavatel je oprávněn bez dalšího postoupit na třetí osobu (postupníka), jakoukoliv pohledávku vyplývající ze smlouvy a/nebo jakkoli pohledávku vůči odběrateli vyplývající ze smlouvy zatížit právy ve prospěch třetích osob, ať už zástavním, nebo zadržovacím právem apod. Odběratel není oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu dodavatele.
  4. Odběratel uzavřením smlouvy, která se řídí těmito obchodními podmínkami, přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  5. Případná škoda se hradí v penězích a odchyluje se tak od ustanovení § 2951 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
  6. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.
  7. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
  8. Kontaktní údaje dodavatele: SKLÁŘSKÉ STROJE ZNOJMO, s.r.o., Hlavní 136/34, Přímětice, 669 04 Znojmo, adresa elektronické pošty Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon 515 282 311
  9. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 4. 2020 a nahrazují všeobecné obchodní podmínky vydané dříve.

Vítejte!

ve společnost s více než 60-letou tradicí ve strojírenské výrobě, specializované nejen na dodávky strojů pro sklářský a pekařský průmysl, ale také na zakázkovou výrobu dílců a celých strojů dle dokumentace zákazníka.

Čtěte více

Rychlé zprávy

6.11.2023
Děkujeme všem návštěvníkům, kteří navštívili náš stánek na mezinárodním pekařském veletrhu IBA, který se letos konal v Mnichově v termínu 22. - 26.10.2023.

17.7.2023
Proběhl úspěšně dozorový audit TÜV CZ na zavedený systém managementu kvality ISO 9001 a systému svařování ISO 3834-2.

Používáme cookies!

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.